VaV SP/II/2f1/2/07
„Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi“

Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) obsahuje pro komunální odpady kvantifikované cíle materiálového využití a omezování skládkování těchto odpadů. Podle závěrů dosavadního hodnocení plnění POH ČR za uplynulé 3 roky je dosažení obou cílů hodnoceno jako problematické.

Existuje přitom vysoký potenciál materiálového využití komunálních odpadů obsažený v odpadech ze sféry služeb a (malých) živností (dále jen živnostenské odpady). Tento potenciál není exaktně popsán a je spíše odhadován na základě informací o domovních odpadech (VaV/720/2/00 „Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu“) a z (nedostupných) dat svozových firem. Nedostupným informačním zdrojem o živnostenských odpadech je šetření EKO-KOM, a.s. prováděné v letech 2005-2007 (citace ze zprávy MŽP „Identifikace dominantních zdrojů živnostenského odpadu a jejich vliv na plnění cílů POH ČR včetně návrhu opatření k žádoucím změnám“, SLEEKO, 2007). Některé informace identifikují potenciálně vysoké zastoupení nebezpečných odpadů v živnostenských odpadech (ropné kaly, zářivky, baterie). Poznání kvantitativních a kvalitativních charakteristik živnostenských odpadů komplikuje rovněž terminologická nejednotnost (týká se i samotné definice komunálních odpadů) a to i v rámci různých evropských zemí i EU samotné. Souhrnné informace o způsobech nakládání s živnostenskými odpady nejsou k dispozici ani v jednom z uvedených zdrojů.

Předmětem řešení navrhovaného projektu bude:

  • definiční vymezení předmětu řešení,
  • stanovení indikátorů produkce odpadů podle typu živnosti,
  • aplikace indikátorů produkce odpadů v konkrétním území,
  • optimalizace technického vybavení obce pro sběr a svoz,
  • minimalizace produkce odpadů (využití, prevence vzniku nebezpečných odpadů),
  • stanovení nástrojů k zapojení živnostníků do systému obce,
  • specifikace podkladů pro změnu právních předpisů a reporting,
  • koncepce e-learningového vzdělávání na téma prevence vzniku živnostenských odpadů,
  • vzdělávací a osvětové podpory pro vybrané typy živností,
  • informační podpora projektu.

Výsledky řešení projektu budou předpokladem pro zvýšení materiálového využití komunálních odpadů v ČR a pro omezení produkce nebezpečných odpadů ze sféry služeb a (malých) živností.  copyright Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO
poslední aktualizace 6.5.2010