Zahraniční zkušenosti

Živnostenský odpad v legislativě EU

V rámci EU neexistuje jednotná a jednoznačná definice pojmu "živnostenský/é odpad/y". Nejčastěji se tento pojem vymezuje negativně, jako "komunální odpad podobný domovnímu nepocházející z domácností".

Podobný negativně vymezující postup definice "gewerbliche siedlungsabfälle" je použit s odkazem na Evropský katalog odpadů i v novém německém nařízení o živnostenských odpadech. Ve smyslu tohoto nařízení znamenají pojmy:

1.   živnostenské sídelní odpady:

sídelní odpady z jiných oblastí původu než jsou domácnosti, které jsou uvedené ve skupině 20 přílohy nařízení o Evropském katalogu odpadů z 10. prosince 2001, zvláště

a)      živnostenské a průmyslové odpady, které jsou na základě svých vlastností a složení podobné odpadům ze soukromých domácností, a také

b)      odpady ze soukromých a veřejných zařízení s výjimkou odpadů uvedených v bodě 2;

2.      odpady ze soukromých domácností:

odpady, které vznikají v soukromých domácnostech v rámci soukromého způsobu života, zvláště v bytech a příslušných částech pozemků a budov, jakož i v ostatních srovnatelných místech vzniku, jako jsou ústavy nebo zařízení s pečovatelskou službou.

V  TA Siedlungsabfall (Technický návod k využití, zpracování a jinému nakládání se sídelními odpady) se živnostenské odpady uvádí jako:

Živnostenské odpady podobné odpadům domovním

jsou odpady vznikající v živnostenských podnicích, také v obchodech, provozovnách služeb, ve veřejných zařízeních a v průmyslu, pokud se s nimi podle druhu a množství může nakládat jako s domovním odpadem,…

Výrobně specifické odpady

jsou odpady vznikající v průmyslu, živnostech nebo jiných zařízeních, které nejsou sídelními odpady, avšak podle druhu, obsahu škodlivin a reakčního chování s nimi může být nakládáno jako se sídelními odpady,…

V Bavorsku se dokonce rozlišují živnostenské odpady z malých živností (Geschäftsmüll) a z velkých živností (Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall), aniž by se kvantifikovalo.

V některých definicích (EEA) se rozlišuje faktor četnosti svozu (a to i u domovního odpadu) - "waste which is produced from the daily or routine activity of households and businesses", přičemž komunální odpad svážený nepravidelně či nárazově (např. objemné odpady) již do této kategorie nepatří.

Definice OECD dokonce používá faktor vlastníka procesu, tj. kdo odpady shromažďuje či si tuto službu objednává - "municipal wastes are waste collected by municipalities or by order of them" se zohledněním faktu zpracování takových odpadů na společných zařízeních.

Určitou výchozí pozici v terminologii komunálního odpadu může představovat práce ETC/W, která rozlišuje "total municipal waste" jako "household waste" a "other municipal waste".

Anglie zavádí pojem "daily residual commercial waste" a v definici používá výčtový způsob původu odpadů.

Podle druhů původců definuje "živnostenské odpady" také Dánsko a přitom používá národní klasifikaci průmyslových činností.

Kvantitativní charakteristiky živnostenských odpadů

Specifické sledování kvantitativních a kvalitativních charakteristik "živnostenských odpadů" se na základě dostupných zdrojů provádí v Evropě pomocí různých metodických postupů - většinou se jedná o kombinaci dotazníkového šetření a následného vzorkování s ruční či vizuální klasifikaci.

Na národní úrovni má nejkomplexnější data o živnostenských odpadech Německo (SBA - tabulka).

TABULKA: Produkce komunálního odpadu v Německu (siedlungsabfallaufkommen) /kg/obyv.rok/ [ Zobrazit tabulku]

Zdroj: Statistisches Bundesamt, Juni 2005 (www.destatis.de)

Legenda: DO-domovní odpady; ŽO - živnostenské odpady; PKL - papír, karton, lepenka; ELŠ - elektrošrot; KK - kovy, kombinované materiály; KO-komunální odpad

Produkce komunálního odpadu v Německu v letech 1996-2003 byla 540-600 kg/obyv.rok (50 mil. t/rok (2003)) s průměrným meziročním nárůstem 1,5 % hmotnosti. Odpady z domácností (včetně živnostenského odpadu sváženého společně s domovním odpadem) představovaly cca 80 % hmotnosti; pozoruhodný je výrazný nárůst v letech 2002 a 2003 (2002/2001=1,28, 2003/2001=1,21).

Komunální odpad nepocházející z oblasti bydlení a drobných živností činil v průměru za vykazované období 20 % hmotnosti (119 kg/obyv.rok); pozoruhodný je výrazný pokles v letech 2002 a 2003, který v souvislosti s nárůstem domovního odpadu v těchto letech může být zapříčiněn pouze jinou evidenční metodikou. Směsný domovní a drobný živnostenský odpad svážený společně s domovním odpadem představoval v průměru cca 213 kg/obyv.rok a v letech 2001-2003 je prokazatelný trend snižování produkce na úkor množství separovaných odpadů (především papír a plasty).zpět na hlavní stránku >>


  copyright Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO
poslední aktualizace 6.5.2010