Legislativa, publikace

Práva a povinnosti živnostníků v nakládání s odpady

Základním právním předpisem pro nakládání s odpady je s účinností od 1.1.2002 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V zákonu o odpadech nejsou přímo vyjmenovány práva a povinnosti osob produkujících živnostenský odpad nebo s tímto odpadem nakládajících. Živnostníci se při nakládání s odpady řídí právy a povinnostmi vztahujícími se na fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby. V této souvislosti se jedná zejména o povinnosti původců odpadů a oprávněných osob.

Dále je uveden výběr rozhodných ustanovení  zákona o odpadech, která mají přímý nebo zprostředkovaný vztah k živnostníkům, respektive k podnikatelským subjektům.

§ 10 Předcházení vzniku odpadů

(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

(2)Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.

§ 11 Přednostní využívání odpadů

(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

(2) Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství podle části sedmé tohoto zákona.

(3) Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním předpisům. 

§ 12 Obecné povinnosti

(1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

(2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.

§ 16 Povinnosti původců odpadů

Původce odpadů je povinen

a)  odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

b)  zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,

c)  odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

e)  shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a ohlašovat odpady,

i)  zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,

j)  vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

 (2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích.

 (4) Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce odstavce 1, s výjimkou písm i) a j). 

§ 17 Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání komunálním odpadem

(5) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

§ 44 Plán odpadového hospodářství původce odpadů

(1) Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu.

(7) Plán odpadového hospodářství původce odpadů je závazným podkladem pro jeho činnosti.

§ 66 - § 68

Fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám za neplnění povinností daných zákonem o odpadech mohou být uloženy pokuty až do výše 50 000 000 Kč.

S prevencí a s nakládáním s živnostenskými odpady úzce souvisí zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o následující ustanovení  Hlavy II – Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

§ 3  Prevence

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit.

§ 4 Podmínky uvádění obalu na trh

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, je povinna zajistit, aby

a)      koncentrace látek uvedených v Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek v obalu nebo obalovém prostředku byla v souladu s limitními hodnotami stanovenými zvláštními právními předpisy, … ;

b)      součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a chrómu s oxidačním číslem VI v obalu nebo obalového prostředku nepřekročil hodnotu 100 mikrogramů/g (dále jen „limitní hodnota“);

c)      obal nebo obalový prostředek po použití, pro které byl určen, po vynětí výrobku nebo všech jeho zbytků obvyklým způsobem, byl dále opakovaně použitelný nebo aby odpad z tohoto obalu nebo obalového prostředku byl využitelný za obvyklých podmínek alespoň jedním z těchto postupů: …. (recyklace, energetické využití, organická recyklace) …

§ 6 Označování obalů

(1)  Pokud osoba, uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, označí na tomto obalu nebo baleném výrobku materiál, ze kterého je obal vyroben, je povinna provést toto značení v souladu s právem Evropských společenství.

§ 7 Opakovaně použitelné obaly

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou opakovaně použitelné, je povinna učinit organizační, technická nebo finanční opatření odpovídající kritériím, která jsou stanovena v příloze č. 2 k tomuto zákonu a která umožňují opakované použití obalů.

§ 8 Vratné obaly

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou vratné, je povinna zajistit opakované použití těchto obalů podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu (zákon o obalech) nebo využití odpadu z těchto obalů podle § 12.

§ 9 Vratné zálohované obaly

(1)  Pokud je součástí opatření podle § 8 účtování zvláštní peněžní částky (dále jen „záloha“), která je přímo vázána k vratnému obalu použitému k prodeji  výrobku a jejíž vrácení po vrácení tohoto obalu je kupujícímu při prodeji výrobku zaručeno, je tento obal vratným zálohovaným obalem podle tohoto zákona.

§ 10 Zpětný odběr

(1)  Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území České republiky odpady, je povinna zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů. Zpětný odběr zajišťuje bez nároku na úplatu za tento odběr. Přitom je povinna dbát zejména na dostatečnou četnost sběrných míst a jejich dostupnost.

§ 12 Využití odpadu z obalů

(1)  Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území České republiky odpady, je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3  tohoto zákona (zákona o obalech).

§ 14 Seznam osob

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů (dále jen „Seznam“) v rozsahu podle dále uvedeného odstavce 3.

§ 15 Evidence

(1)  Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu podle § 14, je povinna

a)      vést evidenci, … ;

b)      prokázat … pravdivost údajů … ;

c)      uchovávat doklady …

§ 44 - § 46

Za neplnění povinností daných tímto zákonem mohou být uloženy osobám pokuty až do výše  10 000 000 Kč.

Většina dalších zákonů případně prováděcích předpisů, které se dotýkají provozování živností, stanoví povinnosti provozovatelů v obecné rovině a konkrétní požadavky jsou pak formulovány ve správním řízení či jiném schvalovacím procesu a závisí na charakteru živnosti či výrobě konkrétního výrobku. Jde zejména o následující zákony a v nich obsažená některá ustanovení:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů   Díl 5 Správní delikty  § 58

(3)  Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, a která znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.

(4)  Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, a která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Díl 3 Ukládání pokut právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám  § 11

(1)  Kraj může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, porušila-li  povinnost stanovenou právním předpisem kraje.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 17 Provozovny

(3) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 62

(1) Ve stavebním řízení stavební úřad přezkoumá zejména, zda

b) dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života, a odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu a zvláštnímu předpisu.

(2) Má-li být stavba užívána jako provozovna, zkoumá stavební úřad z hledisek uvedených v odstavci 1 písm. b) i účinky budoucího provozu;

 

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Oddíl 2 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

§ 22 Všeobecné požadavky

(1) Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech zejména následkem

f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů,

Část čtvrtá Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb

Jedná se např. o stavby pro shromažďování většího počtu osob, stavby pro obchod, stavby ubytovacích zařízení, stavby pro výrobu a skladování, servisy, opravny a čerpací stanice pohonných hmot, stavby škol a tělovýchovných zařízení. Z hlediska dané problematiky je většinou zde formulována podmínka v tomto znění „hygienická zařízení se zřídí v souladu s příslušnými normovanými hodnotami a zvláštním předpisem (podmínky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace).

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 1

Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropských společností a upravuje

a)      práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,

b)      soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc.

§ 92 Ukládání pokut

(1) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem, zvláštními právními předpisy nebo na jejich základě vydanými rozhodnutími … uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 2 000 000 Kč (při poškození zdraví, vzniku nebo hrozbě epidemie až 3 000 000 Kč).

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 1 Předmět úpravy

Tento zákon upravuje

a)      způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem;

b)      práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem;   

c)      práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím;

d)     způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských společenství.zpět na hlavní stránku >>


  copyright Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO
poslední aktualizace 6.5.2010