Způsob řešení projektu

Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) obsahuje pro komunální odpady kvantifikované cíle materiálového využití a omezování skládkování těchto odpadů. Podle závěru dosavadního hodnocení plnění POH ČR (hodnotící zprávy o plnění POH ČR za roky 2004, 2005 a 2006) je dosažení obou cílů hodnoceno jako problematické.
Existuje přitom vysoký potenciál materiálového využití komunálních odpadů obsažený v odpadech ze sféry služeb a (malých) živností (dále jen živnostenské odpady). Tento potenciál není exaktně popsán a je spíše odhadován na základě informací o domovních odpadech (VaV/720/2/00 „Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu“) a z (nedostupných) dat svozových firem. Rovněž nedostupným informačním zdrojem o živnostenských odpadech je šetření EKO-KOM, a.s. prováděné v letech 2005-2007 (citace ze zprávy MŽP „Identifikace dominantních zdrojů živnostenského odpadu a jejich vliv na plnění cílů POH ČR včetně návrhu opatření k žádoucím změnám“, SLEEKO, 2007).
Dostupné informace identifikují potenciálně vysoké zastoupení nebezpečných odpadů v živnostenských odpadech (ropné kaly, zářivky, baterie). Poznání kvantitativních a kvalitativních charakteristik živnostenských odpadů komplikuje rovněž terminologická nejednotnost (týká se i samotné definice komunálních odpadů) a to i v rámci různých evropských zemí i EU samotné. Souhrnné informace o způsobech nakládání s živnostenskými odpady nejsou k dispozici ani v jednom z uvedených zdrojů.

Metody řešení projektu a jeho dílčích částí

Navrhovaný projekt bude řešen v rámci 5 věcně navazujících dílčích částí:

 • definice živností podle klasifikace OKEČ/CZ-NACE,
 • sběr dat o produkci živnostenských odpadů (podle Evropského katalogu odpadů),
 • aplikace indikátorů produkce odpadů v konkrétním území,
 • minimalizace produkce odpadů (využití, prevence vzniku nebezpečných odpadů),
 • informační podpora projektu.
Metody a rozsah řešení

Řešení jednotlivých dílčích částí bude probíhat za užití následujících metod řešení a v následujícím rozsahu:
 • definice živností podle klasifikace OKEČ/CZ-NACE
  Zvolená výčtová definice živnostenských odpadů pomocí Odvětvové klasifikace ekonomických činností (ČSÚ, 2003; EUROSTAT) dovoluje chápat pojem \"živnost\" v co nejširším smyslu slova jako veškerý servis pro život občanů - správu území, finanční služby, obchodní sféru, ubytovací služby, školství, sociální služby, zdravotnictví atd. Bude tedy vhodnější hovořit o odpadech ze služeb (myšleno služby pro život občanů), než o živnostenských odpadech.

  Základní orientaci o uvažovaných druzích služeb poskytuje tabulka:

  OKEČ Název
  22.2,28,36.1, 45.4 Drobná výroba (tiskárny, kovo, nábytek, stavebnictví)
  50.1, 50.2 Prodej, opravy a údržba motorových vozidel (kromě moto)
  50.5 Maloobchod a prodej pohonných hmot - čerpací stanice pohonných hmot
  52.11, 52.12 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků a ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách - markety
  52.26- 52.5 Maloobchod - trvanlivé zboží, použité zboží
  52.21-52.25 Maloobchod - netrvanlivé zboží
  52.62 Trhy a stánky
  52.7 Opravny
  55.10 Hotely
  55.2 Ubytovny, tábory a kempy
  55.30, 55.40 Restaurace, výčepy a bary
  55.51 Účelové stravování (podnikové a školní kuchyně, menzy, dodávky hotových jídel)
  60 Doprava
  63.3,64,65, 66,80.4 Banky, pojišťovny, pošta, vzdělávání dospělých, cestovní kanceláře
  74.87 Výstaviště
  75.1-75.3 Úřady
  80.1-80.3 Školy
  85 Zdravotnická zařízení
  90 Odvádění odpadních vod; odstraňování odpadů
  92 Kultura; sport
  92.7, 93 Herny, čistírny oděvů, kadeřnictví
  93 Pohřebnictví

  Tato definice živnostenských odpadů potom dovoluje i jednoznačné vymezení pojmu \"komunální odpady\" jako veškeré odpady z neprodukční infrastruktury obcí:

  KO = DO + OS + PONV

  kde:
  KO-komunální odpady
  DO-domovní a objemné odpady
  OS-odpady ze služeb (živnostenské odpady)
  PONV-průmyslové a zemědělské odpady nesouvisející s výrobou.

 • sběr dat o produkci živnostenských odpadů (podle Evropského katalogu odpadů)
  Výchozí úvahou je požadavek určení druhů odpadů spojených s každou živností a určení měrných ukazatelů produkce. Tento ukazatel bude u každého druhu odpadu vyjádřen v hmotnostních jednotkách za časový interval a vztažen na zvolený srovnávací faktor. Například 1m2 prodejní plochy u obchodů, 1 úředník u úřadů, 1 lůžko u hotelů, 1 místo v restauracích, takže výsledné ukazatele měrné produkce živnostenských odpadů by mohly mít následující podobu:

  Podmínkou volby srovnávacích faktorů u jednotlivých živností je především dostupnost jeho zjištění při následném použití získaných ukazatelů (proto nejsou zvažovány žádné ekonomické faktory).
  S ohledem na předpokládaný počet druhů živností bude pro stanovení ukazatelů produkce zvolena metoda terénního šetření sítí vyškolených tazatelů (forma dodávky služeb). Předmětem zjišťování budou druhy a hmotnost produkovaných odpadů v letech 2005 a 2006 a to včetně kategorizace důvěryhodnosti zdrojů dat (vážení, evidence, faktury, odhad z objemu nádob). Vybraná agentura zabývající se podobnými výzkumy trhu zajistí nejen objektivní výběr respondentů (stratifikovaný náhodný výběr), ale také zpracování získaných dat matematicko-statistickými postupy (třídění prvního a druhého stupně, testy významnosti, analýza průměrů) a prezentaci dat (statistický program SPSS for Windows).

  Podmínkou volby srovnávacích faktorů u jednotlivých živností je především dostupnost jeho zjištění při následném použití získaných ukazatelů (proto nejsou zvažovány žádné ekonomické faktory). S ohledem na předpokládaný počet druhů živností bude pro stanovení ukazatelů produkce zvolena metoda terénního šetření sítí vyškolených tazatelů (forma dodávky služeb). Předmětem zjišťování budou druhy a hmotnost produkovaných odpadů v letech 2005 a 2006 a to včetně kategorizace důvěryhodnosti zdrojů dat (vážení, evidence, faktury, odhad z objemu nádob). Vybraná agentura zabývající se podobnými výzkumy trhu zajistí nejen objektivní výběr respondentů (stratifikovaný náhodný výběr), ale také zpracování získaných dat matematicko-statistickými postupy (třídění prvního a druhého stupně, testy významnosti, analýza průměrů) a prezentaci dat (statistický program SPSS for Windows).

 • aplikace indikátorů produkce odpadů v konkrétním území
  Získané ukazatele produkce živnostenských odpadů budou pro praktické použití vloženy do speciálního databázového softwaru (pravděpodobně dbf PostgreSQL, výstupy v Excel) umožňujícího výpočet celkové produkce živnostenských/ komunálních odpadů. Pro výpočet celkové produkce těchto odpadů v libovolné lokalitě či regionu bude nutné zjistit a vložit hodnoty faktorů v daném území (např. celkové prodejní plochy obchodů, počet úředníků, počet lůžek v hotelech, míst v restauracích atd.). Bude posouzena možnost lokalizace produkce živnostenských/komunálních odpadů v území s využitím geografických informačních systémů (GIS), která umožní provést optimalizaci technického vybavení území (obec, region) pro sběr živnostenských/komunálních odpadů a pro separaci odpadů (počet, objem, druhy nádob a intervaly svozu).

 • minimalizace produkce odpadů (využití, prevence vzniku nebezpečných odpadů)
  Zvýšení materiálového využití živnostenských odpadů bude dosaženo kombinací technických, legislativních a osvětových nástrojů. Návrh a ověření těchto nástrojů bude předmětem řešení tohoto projektu:

  • optimalizace technické vybavenosti území - návrh postupu a ověření ve vybraném území (výpočet a lokalizace produkce odpadních obalů a směsných odpadů, převzetí/pořízení GIS-vrstvy nádob/intervalů svozu, provedení srovnávacích výpočtů, identifikace objemových disproporcí u rozmístěných nádob, ekonomická optimalizace doplnění/relokace nádob),
  • povinné zapojení živnostníků do systému obce - návrh postupu a úpravy části zákona o odpadech (ověření možností ve vybraných obcích, projednání opatření s relevantními odbornými svazy živnostníků a se Svazem měst a obcí, návrh znění úpravy),
  • ověření možností minimalizace vzniku nebezpečných odpadů u vybraných živností - především drobná výroba, markety, hotely, doprava (ověření postupů čistší produkce, návrh vzorových řešení, zpracování manuálů),
  • koncepce průběžné vzdělávací a osvětové činnosti (příprava a oponentace příruček pro obce a pro vybrané živnosti, inkorporace ukazatelů produkce a využívání odpadů (index prevence odpadů) do podmínek pro ekologicky šetrnou službu (především úřady, markety, hotely, kempy, školy), návrh koncepce e-learningového vzdělávacího kurzu pro živnostníky a návrh podmínek jeho provozování po skončení projektu (pravděpodobně v prostředí Moodle se standardy SCORM a AICC).

 • informační podpora projektu
  V rámci přípravy řešení tohoto projektu bude zpracována srovnávací studie (zdroje RESERS/MŽP, Elsevier Science, Blackwell a dále EUROSTAT, ETC/W, EEA, REC, ASSURRE, ISWA, ADEME). O průběhu řešení, vedle pravidelných kontrolních dnů a oponentních jednání, budou průběžně poskytovány informace na www projektu. Publicita tohoto projektu bude dále zajišťována průběžnými publikacemi článků v odborných časopisech (Odpadové fórum, Odpady) a příspěvky na vybraných odborných konferencích (Luhačovice, Hradec Králové). Průběh a výsledky řešení budou shrnuty do odborné monografie (Živnostenské odpady v ČR). Po dohodě se zadavatelem bude iniciováno jednání v rámci EU (DG XI) k terminologické revizi této oblasti a ke sjednocení statistického a průzkumného sledování produkce živnostenských odpadů podle metodiky zvolené v tomto projektu (půdorys OKEČ/NACE/EWC) s cílem postupně vybudovat celoevropskou (benchmarkovou) databázi živnostenských odpadů (produkce, nakládání) umožňující vzájemné porovnání dat a tím identifikaci možných opatření k vyššímu využívání živnostenských/komunálních odpadů.zpět na hlavní stránku >>


  copyright Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO
poslední aktualizace 6.5.2010