Odborná charakteristika řešitelského týmu

Ing. Zdenka Kotoulová

Vzdělání:


Škola

Vysoká škola ekonomická v Praze

Od (měsíc/rok) – do

10/1966 – 6/1972

Diplom, certifikát

inženýr ekonomie

Škola

Střední všeobecně vzdělávací (SVVŠ)

Od (měsíc/rok) – do

9/1963 – 6/1966

Diplom, certifikát

maturitní vysvědčení

Odborná praxe:


Organizace

Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO

Od (měsíc/rok) – do

1/1993 - dosud

Organizace

Ústav komunálního hospodářství, Praha

Od (měsíc/rok) – do

1/1992 – 5/1995

Organizace

Výzkumný ústav místního hospodářství, Praha

Od (měsíc/rok) – do

8/1972 – 12/1991

Současné postavení:   živnostník – majitel poradenské firmy SLEEKO
Délka posledního zaměstnání (roky):            15

Kvalifikační předpoklady:
Teoretické znalosti a praktické zkušenosti spojené s dlouhodobou praxí v oblasti výzkumu a vývoje. Od roku 1972 odborný pracovník a postupně až samostatný vědecko technický pracovník na pracovišti městského životního prostředí Výzkumného ústavu místního hospodářství v Praze. Řešitel a spoluřešitel výzkumných programů, projektů a studií souvisejících s technickými, ekonomickými a správními činnostmi v nakládání s odpady. Přibližně na 100 výzkumných zpráv, odborných posudků a publikovaných článků.

Poskytování odborného poradenství v nakládání s odpady v rámci samostatné podnikatelské činnosti od roku 1993. Zpracování projektů a podnikatelských záměrů v nakládání s odpady v obcích a regionech. Poradenské, analytické a koncepční práce pro ústřední orgány státní správy (MŽP, MMR), samosprávu a podnikatelské subjekty v oblasti odpadového hospodářství. Řešitel a spoluřešitel výzkumných projektů vyhlášených MŽP.

Reference:

 • Řešitel projektu: Metodické pomůcky k výkonu státní správy okresních úřadů a správy měst a obcí v nakládání s odpady podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. Program péče o ŽP, projekt PPŽP/530/3/98. Zdenka Kotoulová, ing. – SLEEKO, Praha, 1998.
 • Spoluřešitel projektu: Návrh národní koncepce hospodaření s odpady. Český ekologický ústav, Praha, 2000.
 • Spoluřešitel projektu: Integrovaný systém odpadového hospodářství v regionu jižní Čechy. ECO trend s.r.o., Praha, 2001.
 • Spoluřešitel projektu: Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu. Výzkumný program MŽP, projekt VaV/720/2/00. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha, 2000 – 2003.
 • Spoluřešitel projektu: Recyklační programy. Výzkumný program MŽP, projekt VaV/720/4/01. ECO trend s.r.o., Praha, 2001 – 2005.
 • Spoluřešitel projektu: Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství. Výzkumný program MŽP, projekt VaV/720/2/02. Institut pro strukturální politiku (IREAS), Praha, 2002 – 2004.
 • Spoluřešitel: Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje. ECO trend s.r.o., Praha, 2003 - 2004.
 • Spoluřešitel: Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje. ECO trend s.r.o., Praha, 2003 – 2004.
 • Spoluřešitel projektu: Výzkum možností zvýšení recyklace papíru, plastů, skla a neželezných kovů s ohledem na legislativu EU. Výzkumný program MŽP, projekt VaV/720/5/03. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha, 2003 – 2004.
 • Spoluřešitel projektu: Stanovení procenta recyklace pneumatik ve vazbě na technické a ekonomické možnosti získaných produktů. Výzkumný program MŽP, projekt VaV/720/4/03. ECO trend s.r.o., Praha, 2003 - 2004.
 • Řešitel projektu: Realizační program Plánu odpadového hospodářství České republiky pro komunální odpady. SLEEKO, Praha, 2005.
 • Řešitel projektu: Plán odpadového hospodářství města Ústí nad Labem. SLEEKO, Praha, 2005.
 • Odborný manager projektu: Realizační plán nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu v Libereckém kraji. EKO-KOM, Liberec, 2006.
 • Řešitel projektu: Realizační projekt systému odděleného sběru a využití komunálních odpadů včetně obalové složky na území Jihočeského kraje. Jihočeský kraj, České Budějovice, 2006.
 • Spoluřešitel projektu: Materiálové toky a nakládání s odpady, Výzkum v oblasti predikce budoucího vývoje v odpadovém hospodářství, Odpady obcí – environmentální problém budoucnosti. Výzkumný program MŽP, projekt VaV SL/7/102/05. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha, 2005 – 2007.
 • Řešitel projektu: Stanovení reálných nákladů sběru a svozu a následné úpravy (dotřídění) odděleně sbíraných využitelných složek komunálních odpadů včetně obalové složky. EKO-KOM, a.s., Praha, 2006 – 2007.
 • Spoluřešitel projektu: Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v ČR. VŠE Praha, 2007 – 2010.
 • Řešitel projektu: Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi. SLEEKO, Praha, 2007 – 2010.

 
Souborné publikace:

 • Mrázek P., Kotoulová Z., Černík B.: Systémy nakládání s odpady v obci, příručka pro obce, Praha, EKO-KOM, 1998 (66 stran).
 • Mrázek P., Kotoulová Z., Břeský L.: Metodické pomůcky k výkonu státní správy okresních úřadů a správy měst a obcí v oblasti nakládání s odpady, Praha, MŽP, 1998 (129 stran).
 • Kotoulová Z., Váňa J.: Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem, Praha, MŽP ve spolupráci ČEÚ, 2001 (70 stran).
 • Balner P., Hradecká H., Jirásková I., Kotoulová Z., Kratochvíl P., Lochovský M., Mikulová V., Vrbová M.: Hospodaření s odpady v obcích, příručka pro obce, Praha, EKO-KOM a.s., 2003 (125 stran).
 • Havránková V., Kotoulová Z., Vejnar P.: Komunální odpady, monotématické číslo Planeta 11/2005, Praha, MŽP, 2005 (40 stran).

 

Ing. Bohumil Černík

Vzdělání:


Škola

Karlova Universita, Přírodovědecká fakulta

Od (měsíc/rok) – do

10/2003

Diplom, certifikát

probíhá

Škola

TU Brno, Technologická fakulta Zlín

Od (měsíc/rok) – do

9/1993 - 6/1994

Diplom, certifikát

PDC in Environmental Management and Cleaner Production in Industry

Škola

Česká zemědělská univerzita, Fakulta ekologie a tvorby krajiny Kostelec nad Černými lesy

Od (měsíc/rok) – do

9/1983 - 6/1984

Diplom, certifikát

Racionalizace spotřeby materiálů a energií v průmyslu

Škola

Vysoká škola chemicko-technologická Praha

Od (měsíc/rok) – do

9/1972 to 8/1977

Diplom, certifikát

Inženýr chemie

Současné postavení:       živnostník - majitel konzultační firmy ENZO
Délka posledního zaměstnání (roky):            15

Členství v odborných společnostech:
International Solid Waste Association (ISWA)
Česká společnost pro životní prostředí (ČSŽP)
Asociace manažerů čistší produkce (AMCP)

Reference:

 • Kvantitativní a kvalitativní charakteristiky živnostenských odpadů v ČR (EKO-KOM, 2005 – 2006)
 • Environmentální výrobkové deklarace (EPD) – 4 elektrospotřebiče (2005)
 • Intenzifikace odděleného sběru komunálních odpadů v krajích - Pardubický, Královéhradecký, Zlínský, Olomoucký (Krajské úřady, EKO-KOM, 2003-2005)
 • Plány odpadového hospodářství krajů – Zlín, Pardubice, Hradec Králové, Liberec (Krajské úřady, 2002-2003)
 • Spolupráce na Plánu odpadového hospodářství ČR, 2002-2003
 • Krajské koncepce odpadového hospodářství - Pardubice, Hradec Králové, Liberec (Krajské úřady, 2001-2002)
 • Spolupráce na Programu Výzkumu a vývoje 720/4/01 “Recyklační programy” (Ministerstvo životního prostředí, 2001-2005)
 • Spolupráce na Programu Výzkumu a vývoje 720/2/00 “Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu – LCA studie v odpadovém hospodářství)” (Ministerstvo životního prostředí, 2000-2003) 
 • Spolupráce na Projektu REC “Odpadové hospodářství v zemích střední a východní Evropy: Současný stav a výhledy” (DHV, 2000-2001)
 • Spolupráce na Projektu PHARE CZ9811-02-02 “Implemantation/Investment Strategies for EC Waste Directives” (AEA Technology, 2000-2001)
 • Návrh Národní koncepce hospodaření s komunálním odpadem (spolupráce na projektu Ministerstva životního prostředí, 2000) 
 • Spolupráce na zavádění čistší produkce v Rusku (projekt UNIDO, 1999-2000)
 • Návrh a realizace Integrovaného systému odpadového hospodářství v regionu Jižní Čechy a příprava výstavby spalovny komunálního odpadu České Budějovice (1999-2000)
 • Průzkum trvalých efektů projektů čistší produkce ve 22 podnicích ČR  (České centrum čistší produkce, 1999)
 • Návrh variant cílů a trendů nakládání s odpady a porovnání s trendy v EU (spolupráce na projektu Ministerstva životního prostředí ČR, 1998)
 • Spolupráce na zavádění čistší produkce v Chorvatsku a Uzbekistanu (projekt UNIDO, 1997-1998)
 • Průzkum možností využití separovaných složek komunálního odpadu (spolupráce na projektu Ministerstva životního prostředí ČR, 1997)
 • Projekty čistší produkce (EPH Jablunkov, KOH-I-NOOR Praha, SYNTHESIA Pardubice, TS Zlín, CAESAR CRYSTAL Světlá nad Sázavou, TRUSTFIN Vsetín)(1994-1998)
 • Koncepce odpadového hospodářství České republiky (spolupráce na I. verzi, 1994)
 • Programy odpadového hospodářství obcí (Sokolov, Šternberk, Osoblaha, Praha 2) a okresů (Nový Jičín, Plzeň-město)(1991-1993)
 • Vývoj technologie třídění komunálního odpadu (1988-1990)
 • Výzkum sběru, úpravy a recyklace druhotných surovin (1984-1987)

Odborné zkušenosti v zahraničí:

Chorvatsko:

 • PROJECT CAPACITY BUILDING OF CLEANER PRODUCTION IN CROATIA. Implemented by: UNIDO/UNEP Programme for establishing national CP centres. Financed by: Multiratelal Development Assistance Programme of the Czech Republic. Project period: 1997-1999. Professional Guarantor: Czech Centre of Cleaner Production Prague (project manager Ing. Z. Horsák). Organizing Cooperation: APO-Hazardous Waste Management Agency (Damir Subasic). Basic Strategy: training of trainers and developing and demonstration projects in enterprises - LABUD Zagreb, SIPRO Umag, CIMOS Buzet, PAZINKA Pazin, HERBOS Sisak, PLIVA Zagreb, SAPONIA Osjek). Position: consultant.

Uzbekistan:

 • INTRODUCTION OF CLEANER PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE CLEANER PRODUCTION PROGRAMME FOR UZBEKISTAN. Implemented and financed by: UNIDO project DP/UZB/95/C10. Project period: 1997-1999. Professional Guarantor: Czech Centre of Cleaner Production Prague (project manager Ing. B. Navrátil). Organizing Cooperation: United Nations office in Uzbekistan (B. Burkhanov) and GOSKOMPRIRODA (A. Chabibulajev). Basic Strategy: training of trainers and developing demonstration projects in enterprises - MUBAREK I, MUBAREK II, PAMUK, SHURTAN, TRACTOR, LAKOKRASO, UZKTZM, SUT. Position: consultant.

Rusko:

 • CLEANER PRODUCTION – INTEGRATED PROGRAMME OF RUSSIA. Implemented and financed by: UNIDO project XP/RUS/99/042/11-51. Project period: 1999-2000. Professional Guarantor: Czech Centre of Cleaner Production Prague. Organizing Cooperation: ANIPIGAZ Astrakhan (Y.I.Kruglov). Basic Strategy: training of trainers and developing demonstration projects in OOO ASTRACHANGAZPROM Astrakhan. Position: project manager  (special service agreement No 99-872/TS)  

Jiné (publikace)

  • Katalog českých a slovenských firem v oblasti odpadového hospodářství SOS ODPADY (1992, 1993, 1994, 1995, 1996;  ISBN 80-901732-0-9, 80-901732-3-3, 80-901732-4-1)
  • Omezování vzniku odpadů - čistší produkce (překlad A. Amundsen: Miljoteknologi og renere produksjon, 1995, ISBN 82-00-41009-9 (norsky), 80-901732-2-5 (česky))
  • Technický diář pro ekology (1994, 1995, 1996, 1997)
  • Příručka zacházení s tuhým komunálním odpadem (spolupráce, 1990, ISBN 80 – 7065 – 075 - 3)

  copyright Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO
poslední aktualizace 6.5.2010