Živnostenský odpad

Vymezení pojmu „živnostenský odpad“

V právní úpravě odpadového hospodářství v ČR není samotný pojem „živnostenský odpad“ upraven. Pojem živnostenský odpad je často spojován s odpadem podobným odpadu z domácností, vznikajícím při nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání na území obcí (např. v úřadech, v kancelářích, v kulturních a vzdělávacích zařízeních, v síti obchodů a služeb včetně veřejného stravování). V souladu s Katalogem odpadů se jedná o odpad skupiny 20 „Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru“.

Orientační údaje o produkci "živnostenského" odpadu - komunálního odpadu nepocházejícího z oblasti bydlení, byly pořízeny v rámci řešení programu MŽP VaV/720/2/00 "Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu" a to na základě poměru počtu nádob (domácnosti/ne-domácnosti) ve svozových oblastech jednotlivých typů zástaveb. Tyto údaje dokládají, že komunální odpad nepocházející z oblasti bydlení (podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. též nazývaný "odpad živnostenský, průmyslový odpad a odpad z úřadů podobný odpadu z domácností") představuje ve venkovské zástavbě cca 20-30% a v městské zástavbě dokonce 50-60% výskytu komunálního odpadu!

Živnostenský odpad, který je předmětem výzkumu v rámci řešeného projektu VaV SP/II/2f1/2/07 „Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi“ je chápán v rozsahu vymezení pojmu ve schématu uvedeném v následující tabulce.

TABULKA: Vymezení pojmu komunální odpad

Oblast a)

Skupiny odpadů EWC

15

18

19

20

Ostatní b)

Bydlení (domácnosti občanů)

Služby (občanská vybavenost)

Výroba (produkční infrastruktura)

Legenda:

a) veškeré aktivity relevantní z hlediska tvorby odpadů v živnosti  provozované na území obce

b) specifické druhy odpadů související s provozovanou aktivitou mimo skupiny 15,18,19,20 (např. upotřebené oleje (skupina 13) v OKEČ 50.20 autosalóny a autoopravny, stavební suť (skupina 17) v OKEČ 52.4 maloobchod – stavebniny.

Za komunální odpad jsou takto považovány odpady z oblasti bydlení (podskupiny 2001.., 2002.., 2003.. mimo odpadů 200302, 200303, 200306), pro které se vžil pojem „domovní odpad“; odpady z oblasti občanské vybavenosti (skupiny 15, 18, 19, 20 a specifické druhy odpadů odpovídající dané činnosti), pro které se převážně používá pojem „živnostenský odpad“, i když jsou zde služby chápány v co nejširším smyslu jako veškerý servis pro život občanů (včetně např. zdravotnických zařízení) a fungování obce (včetně např. provozu úřadů veřejné správy). Toto pojetí je dáno výčtovým přehledem podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ respektive NACE) a může být bezpochyby předmětem další diskuse. Poslední ucelenou oblastí původu komunálního odpadu jsou průmyslové odpady nesouvisející s výrobou (odpady související s přítomností zaměstnanců ve výrobních objektech) zařazené pod skupinu 20, pro které se někdy používá termín „průmyslové odpady podobné odpadům z domácností“. 

V souladu s tím lze tedy za komunální odpad považovat všechny odpady z neprodukční infrastruktury vznikající na území obce (komuny) a vyjádřit takto:

                                             KO = DO + OS + PONV

kde:

KO-komunální odpad,

DO-domovní odpad,

OS-odpady ze služeb,

PONV-průmyslové odpady nesouvisející s výrobou.zpět na hlavní stránku >>


  copyright Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO
poslední aktualizace 6.5.2010